วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เนื้อเพลง You Think l Girls' Generation

You Think : Girls' Generation
MV from SMTOWN official: youtube channel

Tiffany:      แน แซคัคเค มัมมี อาพา บัมอึล แซ
                นีคา นัล คอคชอแฮ
               
wow ชออึม ดึดลึล แอคี
Yuri:          โฮนชา คัชชึน ชัคฮัน ชอค
                นา แตมเม นุนมุล นานึน ชอค
Sunny:       นออึย โมดึน S.N.S แอชือเน
                นอมัน ซาชอ บัดดึน แอคี
Seohyun:   อีมี ชีนาบอรึน ชีวอบอลึน ชีคัน โซคเค
                โบลลาชูดอน my name ฮันแตน
                นอมูนาบันชัคยอซดอน นอวา นา
Taeyeon:    คันชิคฮารยอ แฮซดอน ฮวารยอแฮซดอน จูอัค ดา
                นอนึน แบททอ มอซแดโร แบททอ
                จาคอบเค แบททอ Oh
Yoona:       You think ya real cool (Tiffany: You’re not)
Ya think ya real coo-o-ol (Tiffany: You’re not)
Yoona:       เน แซงคักอึล พุน
Tae& Soo:  Boy, you ain’t cooler than me, nah
Tiffany:      You think ya real cool (Seohyun: You’re not)
Ya think ya real coo-o-ol (Seohyun: You’re not)
                เน จัคคักคึย กึท
Tae& Hyo:   Boy, you ain’t cooler than me, nah

(Tiffany:     จออึม ดึดนึน แอคี)
Sunny:       Hah yeah ออนือแซ โต อูลี แอคิล ดึลจวอแน
                ซารัมดึลลี นอล ชิบชู ฮาเค อีโยแฮซซา นัล
Seohyun:   คาซือ โดดจึน bad girl ตอดึลลอ แดนึน คอล
                ชอดาฮี นุน คอมมาชูนีกา โต ซอนนึล นัมมอ นอน
Taeyeon:    ชาตู ฮือรยอชือนึน นือรยอชีนึน คูรึมมาแล      
                โสดดาชีนึน my rain โซคเค
                นาโฮลโล คัมชวอ โฮลลิน นุนมุลควา
Tiffany:      แนคาบัดดึน ซาชอ โบลัน ดึซซือ นอนึน ดา
                โมดู แบททอ คาบยอบเค แบททอ
Tiffany:      อูซึบเค แบททอ Oh
Sooyoung:  You think ya real cool (Sunny: You’re not)
Ya think ya real coo-o-ol (Sunny: You’re not)
                เน แซงคักอึล พุน
(Sunny:      You think, you think, you think, you think, you think)
Tae& Yoo:  Boy, you ain’t cooler than me, nah
Yuri:          You think ya real cool (Seohyun: You’re not)
(Sooyoung: You think ya real cool)
Ya think ya real coo-o-ol (Seohyun: You’re not)
(Sooyoung: You think ya real cool)
                เน จัคคักคึย กึท
Tae& Tif:     Boy, you ain’t cooler than me, nah

Sooyoung:  Boy, ชาซึน ออบซึม back uh
                อีเช วาซอ แวอารยอนฮี นัล โบนี อา มวอนี
                เชแดโล มัล แฮ what what what
Sooyoung:  คีลึล โมซ พยอ แว?
Hyoyeon:   เนคา มอซแดโล มัค จอแนรยอ
                คัน คาซิบ โซคอึย bad girl
                แควนชันฮา มวอ คยอลคุคเอน ดา เนเค return
                โกคโกคฮี โชม ดึลลอ แนคา ฮัน ซอนแทค
                ฮูเฮวฮัล มัม ดอนึน ออบซอ go away
Seohyun:   โอน เซซออี นอ ฮานา พุนนิน
                โชลมัน อัลดอน นา อานยา
Sunny:       ดอ บุนมยอฮัน ดับนอเอเค
                นันมีชีเค อากาอุน ยอชารึน คอล
Taeyeon:    Because~
Hyoyeon:   You think ya real cool (Tiffany: You’re not)
Ya think ya real coo-o-ol (Tiffany: You’re not)
(Sunny:      Ooh baby, baby, babe)
                เน แซงคักอึล พุน
(Tiffany:     You think, you think, you think, you think, you think)
Tae& Yul:   Boy, you ain’t cooler than me, nah
Tiffany:      You think ya real cool (Seohyun: You’re not)
(Sooyoung: You think ya real cool)
Ya think ya real coo-o-ol (Seohyun: You’re not)
(Sooyoung: You think ya real cool)
                เน จัคคักคึย กึท

Tae& Yoo:   Boy, you ain’t cooler than me, nah

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เนื้อเพลง Lion Heart l Girls' GenerationLion Heart: Girls' Generation

Taeyeon:    Oooh นอวา นา ชอม มันนาซึล แต
                Oooh มาชี ซาชาชอรอม แมมดลดา
                กีฮเวรึล โนรยอ แน มัม แปซซึน นอ
Sooyoung:  Ah นอน ดัลลาชิน เก ออบซอ ยอชอนแฮ
                นัน แอ คา ทาโก โตตา
                ซานยาคัม ชัชชา ฮันนุน พอนึนนอ
Yoona:       ซูแบค บัน มิลลอ แนยา แฮซนึนเด
                ซูชัน บัน นอล ตอนายา แฮซนึนเด
All:            Tell me why
Tiffany:      แว มัมมี มัมมี ชอคู ฮึนดึลลีนี
                นัน ยอคี ยอคี เน ยอพเอ อิซชันฮ นี
                ชอซิน ชาลยอ Lion Heart
All:            นันแอ คาตา
Seohyun:   แน มัมมี มัมมี ดอนึน ซิคชี อัน เค
                นัน ยอคีช ชอคี ตวีโนนึน นออึย มัม
                คิลดึลอิลแล Lion Heart
All:            OhOhOh OhOhOhOhOh
OhOhOh OhOhOhOhOh
Sunny:       Oooh นอน ชายูโรอุน ยอฮน ยอ ชอนแฮ
                ชูซิลแฮ บนนือ อพเอ
                ชีคึม เน ยอเพ นอน อัน โบอีนี
Hyoyeon:   ซูแบค บอน โคมิน โคมิน แฮบวาโด
                ซูชอน บอน คยอลคุค ดอบึล นออินเด
All:            Tell me why
Yuri:          แว มัมมี มัมมี ชอคู ฮึนดึลลีนี
                นัน ยอคี ยอคี เน ยอพเอ อิซชันฮ นี
                ชอซิน ชาลยอ Lion Heart
All:            นัน แอคา ตา
Taeyeon:    แน มัมมี มัมมี ดอนึน ซิคชี อัน เค
                นัน ยอคีช ชอคี ตวีโนนึน นออึย มัม
                คิลดึลอิลแล Lion Heart
(All: OhOhOh OhOhOhOhOh  OhOhOh OhOhOhOhOh)
Soo & Yoon: คนฮี ชัมชานึน นาอึย โคกึททึล Baby
(All: OhOhOh OhOhOhOhOh  OhOhOh OhOhOhOhOh)
Hyo & Yu: เนคา คอนดึรยอ นอโด ฮวาคานา Baby
All:            Tell me why
แว มัมมี มัมมี ชอคู ฮึนดึลลีนี
                นัน ยอคี ยอคี เน ยอพเอ อิซชันฮ นี
                ชอซิน ชาลยอ Lion Heart
นัน แอคา ตา
แน มัมมี มัมมี ดอนึน ซิคชี อัน เค
                นัน ยอคีช ชอคี ตวีโนนึน นออึย มัม
                คิลดึลอิลแล Lion Heart
Tiffany:      Ladies y’all know what
I’m talking about right?
(All:   Yeah)
Hyoyeon:   โมดู ดา อานือลา แฮโด
                โชฮึล แต อิซชี อันฮา
(Seohyun:  ซาซึล นาอัน โชอึม แวซชี มวอ)
Yoona:       บารัมโบดา ปารึน นุนชีโร
(All:   มัมอิล ตือคอบเค)
Yoona:       แฮซซอลชอรอม ตาตึซฮัน มัลโล
(All:   มอริล ชาคับเก)
Sunny:       คิลดึลอึลแล นออึย Lion Heart
Tiffany:      ซาชา คัทอึน นออึย Lion Heart
Sooyoungยอคี วาซอ อันชา
Yuri:          แน คยอเทมัน อิซซอ
Tiffany:      ฮัน นุน พัลชี มัลลา
All:            Lion Heart

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เนื้อเพลง Love & Girls SNSD

Love & Girls: SNSD
All:  Huu Huu 1 2 3 4!

       Huu Huu 1 2 3 4!

Soo: จิตาอิ โนะ ออโตะ อิน คุนิคุ

ออโต ตาโนะ ฮาเพนนิน คุ นิ

Soe: ฮิทซู โยะโนะ ซนไซ don’t see

     ซู Girls ไว ซูเมะ Mystery

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

[Yuri: love and girls]

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

[Hyo: love and girls]

Tiff:  อัยอิ คาทะ ทินิ 1 2 3!

Sun: วะกิ อะ กะรัยอะ Energy-y-y

Tae: ฮีรุ โวะ นายะชี 1 2 3 4

Jes: นะนิ มะทิรุ โนะ What you waiting for

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

Tiff:  Ey, lemme break it down

All: Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

     Get up! Get up!

     Get up! Get up!

Tae: Ooh like an Alien

มะตะ ตะคุไนย คิระ เมะอิเต Shine

All: Hoo Hoo [Tiff: say Ha!] Hoo

Sun: L-O-V-E
Jes: วะนิ นาคะ That’s right

Sun: ชิเตะ อิวะ All เมะกะ นิกะ อนดะ Creature

Yoo: You want it, take it, โคโนะ นาชะ นะ Ticket

Soo: It’s warm วาไนย อิตะ นาอุชิ นะ ริดูเซะ

Yuri: มิเตรุ ดะกะ ซู ตะนิซะ

Tiff: คิซู เทนกะอิ โนะ wonderland

Soe: คิมิ นานิ โนะ สเตปพู ฮาบา

Tae: มะ อินิ ชัยกะ Anniversary

 All:      Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

     Get up! Get up! Girls!

     Get up! Get up! Love!

Jes: Ooh so brilliant

     คะกะ เซนไนมะอิ Love เต call เซนกะ Shine

All: Hoo Hoo [Say!]

     Hoo Hoo [Hoo!]

Tiff:  โซะซุ โนะ ตะชุ 1 2 3

Soe: โดะกิ โนะ อิโมะชูโวะ อะชุบิ นิ

Hyo: วะตะชิ กะ ชทโตะ Go for it

Tae: Come on

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

All: Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

     Get up! Get up! Girls!

     Get up! Get up! Love!

Sun: Ooh like an Alien

มะตะ ตะคุไนย คิระ เมะอิเต Shine

All: Hoo Hoo [Say!]

     Hoo Hoo [Hoo!]

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

     Na Na Na Na Na

All: Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

     Na Na Na Na Na

     Hoo Hoo [Love!]


     Hoo Hoo [Girls!]               Pic from http://www.showwallpaper.com/show.php?wid=070878